Nieuws

Minder werk omwille van de corona-maatregelen en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen aangevraagd?

  • 02/04/20

Vergeet niet om uw aanvraag om te zetten naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht!

De RVA heeft meegedeeld dat zij vanaf 13 maart 2020 en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen een soepele toepassing van het begrip overmacht zal aanvaarden en alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus zal beschouwen als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit zelfs al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt.

Werkgevers die al een aanvraag om tijdelijke werkloosheid om economische redenen hebben ingediend door het coronavirus en die worden getroffen door de regeringsmaatregelen kunnen hiervoor eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

De instructies van de RVA luiden dienaangaande als volgt (zie Infoblad E1 – tijdelijke werkloosheid Covid 19 - https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0 ):

  • Als de tijdelijke werkloosheid te maken heeft met het coronavirus en u al een mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen hebt verstuurd voor uw werknemers, kunt u indien u dat wenst, overstappen op de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (motief: coronavirus). Daarvoor vermeldt u 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5.
  • U hoeft verder niks te doen.
  • Tot en met 05.04.2020 wordt de aangifte ASR scenario 5 gelijkgesteld met de verplichte mededeling bij de RVA. Die periode kan worden verlengd tot 30.06.2020 als de regeringsmaatregelen worden verlengd of verstrengd.
  • Als u 'economische redenen' vermeldt als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5, blijft u in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Intussen heeft de RVA ook bevestigd dat de vereenvoudigde procedure voorlopig blijft gelden tot en met 19 april 2020.  

Anne-Sophie Claeys

 

Corona maatregelen Everest kantoren Gent & Brugge

  • 18/03/20

Beste cliënten,  

Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid rond de door de overheid opgelegde maatregelen in de strijd tegen corona. Met Everest gaan wij dan ook in op de vraag van de overheid. #flattenthecurve  

Vanaf 17 maart 2020 werken wij achter gesloten deuren maar kunnen jullie uiteraard nog steeds op onze service rekenen!    

Voor een vlotte communicatie is het best jullie advocaat te contacteren op zijn rechtstreeks e-mailadres ofwel via het algemeen e-mailadres info@everest-law.be.  

Telefonisch zijn wij elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 17u op het algemeen nummer 09/334.94.70 of 050/28.05.66.  

Verplaatsingen en fysieke contacten zullen in de komende weken zoveel mogelijk worden vermeden.  

Wat overleg en vergaderingen betreft, werken we zoveel mogelijk via professionele video- en teleconferencing, zijnde Teams (Office365) of Zoom. U zal hiervoor uitgenodigd worden door de desbetreffende advocaat of zijn assistente met de nodige instructies.  

Veel zittingen worden uitgesteld. Mocht uw zitting uitgesteld worden, dan zullen wij u daar uiteraard tijdig van op de hoogte brengen.  

Uiteraard implementeren wij intern alle maatregelen. Medewerkers werken van thuis. Er is een beperkte permanentie waarbij de social distance wordt gerespecteerd. Uw gezondheid is ook onze zorg.  

Alvast bedankt voor het begrip en hopelijk geraken we met ons allen snel door deze moeilijke periode!

Corona – wat moet en kan je als werkgever doen

  • 12/03/20

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het welzijn op het werk, en dit zowel voor het welzijn van jouw werknemers als dat van de zelfstandige prestanten waarmee op de werkplaats wordt samengewerkt.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat je als werkgever de nodige maatregelen moet treffen om de arbeidsveiligheid te verzekeren en de gezondheid van de werknemers en prestanten te beschermen.

Op de werkgever rust aldus, onder meer, de verplichting om risico’s te voorkomen, risico’s die niet kunnen worden voorkomen te evalueren, zo veel mogelijk in te perken, rekening houdend met de ontwikkelingen van de techniek, gevaarlijke activiteiten te vervangen door wat niet of minder gevaarlijk is, ....

In tijden van corona, betekent dit uiteraard dat alle richtlijnen van overheidswege best onmiddellijk worden geïmplementeerd en strikt opgevolgd, doch ook dat wordt nagegaan welke mogelijke risico’s verbonden zijn aan de concrete bedrijfsactiviteit en aan bepaalde functies én hieraan de nodige maatregelen te koppelen.

De werkgever moet er vervolgens over waken dat hij de werknemers passende instructies geeft, en begeleidingsmaatregelen voorziet die de naleving van deze instructies kunnen garanderen.

In concreto wordt geadviseerd om bijeenkomsten van mensen en veelvuldige verplaatsingen te vermijden. Werkgevers worden geadviseerd om, indien mogelijk, telewerk mogelijk te maken én aldus werknemers van thuis uit te laten werken via moderne communicatiemiddelen. Let wel je kan werknemers niet eenzijdig verplichten om van thuis uit te werken of vakantiedagen op te nemen.

Wanneer wegens omstandigheden een tijdelijke bedrijfssluiting zich opdringt, dan kan de werkgever zich op overmacht beroepen om tijdelijk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen in te roepen.

De FOD Financiën liet ondertussen ook weten dat ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, steunmaatregelen kunnen vragen aan de FOD Financiën. (https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19)

Voor de RSZ bijdragen kan u een minnelijk afbetalingsplan vragen en de kwijtschelding van interesten en bijdrageopslagen wegens overmacht vragen.

Vraag de steunmaatregelen tijdig aan!

Oudere artikels