Cijferberoepers staan de dag van vandaag voor nieuwe uitdagingen

Het zakenleven wordt steeds complexer en de noden van het cliënteel specifieker. Derhalve zullen cijferberoepers vaker genoodzaakt zijn een samenwerkingsverband aan te gaan.  

Everest advocaten speelt in op deze evolutie en bracht hieromtrent een boek uit. Het boek tracht een overzicht te bieden van de verschillende samenwerkingsvormen. Zowel de verticale als de horizontale samenwerking komt aan bod. Tevens wordt nader ingegaan op de geïntegreerde samenwerking, waarbij bijzondere aandacht geschonken wordt aan de overdracht van aandelen, de overdracht van een handelszaak en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.  

De samenwerkingsstructuren worden telkenmale vanuit een juridisch oogpunt bekeken, waarbij de nadruk wordt gelegd op contractuele afspraken en clausules. Middels het verschaffen van voorbeeldclausules, tracht het boek de cijferberoeper attent te maken op diverse contractuele mogelijkheden zodat een samenwerkingsvorm op maat gecreëerd kan worden.  

Dit boek biedt derhalve een antwoord op praktische juridische vragen omtrent samenwerking tussen én met cijferberoepers.   Deze uitgave, onder redactie van Everest Advocaten, bevat bijdragen van Stijn De Meulenaer, Frédéric Delbar, Frank Burssens, Laura De Smijter, Bert Bekaert en Kim Van Quekelberghe