Corona – wat moet en kan je als werkgever doen

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het welzijn op het werk, en dit zowel voor het welzijn van jouw werknemers als dat van de zelfstandige prestanten waarmee op de werkplaats wordt samengewerkt.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat je als werkgever de nodige maatregelen moet treffen om de arbeidsveiligheid te verzekeren en de gezondheid van de werknemers en prestanten te beschermen.

Op de werkgever rust aldus, onder meer, de verplichting om risico’s te voorkomen, risico’s die niet kunnen worden voorkomen te evalueren, zo veel mogelijk in te perken, rekening houdend met de ontwikkelingen van de techniek, gevaarlijke activiteiten te vervangen door wat niet of minder gevaarlijk is, ....

In tijden van corona, betekent dit uiteraard dat alle richtlijnen van overheidswege best onmiddellijk worden geïmplementeerd en strikt opgevolgd, doch ook dat wordt nagegaan welke mogelijke risico’s verbonden zijn aan de concrete bedrijfsactiviteit en aan bepaalde functies én hieraan de nodige maatregelen te koppelen.

De werkgever moet er vervolgens over waken dat hij de werknemers passende instructies geeft, en begeleidingsmaatregelen voorziet die de naleving van deze instructies kunnen garanderen.

In concreto wordt geadviseerd om bijeenkomsten van mensen en veelvuldige verplaatsingen te vermijden. Werkgevers worden geadviseerd om, indien mogelijk, telewerk mogelijk te maken én aldus werknemers van thuis uit te laten werken via moderne communicatiemiddelen. Let wel je kan werknemers niet eenzijdig verplichten om van thuis uit te werken of vakantiedagen op te nemen.

Wanneer wegens omstandigheden een tijdelijke bedrijfssluiting zich opdringt, dan kan de werkgever zich op overmacht beroepen om tijdelijk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen in te roepen.

De FOD Financiën liet ondertussen ook weten dat ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, steunmaatregelen kunnen vragen aan de FOD Financiën. (https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19)

Voor de RSZ bijdragen kan u een minnelijk afbetalingsplan vragen en de kwijtschelding van interesten en bijdrageopslagen wegens overmacht vragen.

Vraag de steunmaatregelen tijdig aan!