Onlineplatformen moeten nu ook bemiddeling aanbieden in B2B

Onlineplatformen zijn vandaag essentieel voor het commerciële succes van vele ondernemingen. Ondernemingen maken vaak gebruik van onlineplatformen om hun producten of diensten aan te bieden aan consumenten (vb. 2dehands.be, booking.com, bol.com, Amazon, eBay).

Tussen de onderneming en het onlineplatform ontstaat hiermee een handelsrelatie (B2B). Vaak is de onderneming, in het bijzonder de KMO, in grote mate afhankelijk van het onlineplatform, zodat het voor de onderneming lastig is om verhaal te halen in geval van een geschil met het onlineplatform.

Waarom?

In veel gevallen voorzien deze onlineplatformen niet in toegankelijke en doeltreffende interne klachtenafhandelingssystemen. Andere geschillenbeslechting, zo ook alternatieve vormen zoals bemiddeling, worden vaak niet gebruikt uit vrees voor mogelijke represailles of de gevolgen voor de handelsrelatie.

Ter bescherming van de ondernemingen die gebruik maken van onlineplatformen, heeft de EU de Verordening 2019/1150 uitgevaardigd “ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten”.

De verordening is in werking getreden op 12 juli 2020. Deze verordening heeft directe werking. Sindsdien moeten met andere woorden alle onlineplatformen binnen de EU geconformeerd zijn aan de regels van de verordening. Lidstaten zijn vrij om strengere regels uit te vaardigen.

Voor wie?

De verordening geldt voor alle onlineplatformen (ook de appstores, sociale media zoals Facebook) wereldwijd, ook de platformen die zijn gevestigd buiten de EU, voor zover i) de zakelijke gebruikers (ondernemingen) gevestigd zijn in de EU en ii) de diensten of producten (ook) worden aangeboden aan consumenten in de EU.

Wat?

De algemene voorwaarden van het onlineplatform moeten vooreerst voldoende transparant en duidelijk zijn, onder meer met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten (vb. logo’s merken) en de werking van het rangschikkingsmechanisme voor de aanbieding van producten. Het rangschikkingsmechanisme moet objectief zijn en het onlineplatform zal onder meer haar belangrijkste parameters moeten meedelen.

Daarnaast zijn er ook verplichtingen met betrekking tot de beëindiging van de relatie met een redelijke opzegtermijn van minstens 15 dagen, de beperking of schorsing van de onlinediensten, de gegevensuitwisseling, etc.

Belangrijk is dat de onlineplatformen nu ook over een intern klachtenafhandelingssysteem moeten beschikken. Daarnaast moeten ze ook bemiddeling faciliteren.

Op basis van de verordening zouden de onlineplatformen minstens twee bemiddelaars moeten aanwijzen waarvan zij gebruik maken. De bemiddelaars moeten onafhankelijk, onpartijdig en neutraal zijn. Uiteraard zijn de onlineplatformen en hun zakelijke gebruikers vrij om onderling een andere bemiddelaar aan te wijzen naar keuze.

Bemiddeling is in België vooralsnog steeds vrijwillig. Niemand kan worden gedwongen om te bemiddelen. Het is echter wel mogelijk, hoewel vandaag nog omstreden, om een partij op te leggen een bemiddelingspoging te ondernemen. In de verordening worden de onlineplatformen en de zakelijke gebruikers nu ook verplicht om te goeder trouw deel te nemen aan een bemiddelingspoging. Uiteraard staat het iedere partij vrij om nadien steeds uit de bemiddeling te stappen, voor zover dit te goeder trouw gebeurt.

Besluit

Na de inperking van de contractvrijheid in ondernemingscontracten in België (zie artikel), komt nu ook de contractvrijheid binnen de e-commerce op Europees niveau onder druk te staan.

Alle onlineplatformen, onafhankelijk van hun grootte, moeten zich conformeren aan de verplichtingen van de Verordening 2019/1150.

De ondernemingen die gebruik maken van onlineplatformen hebben sinds 12 juli 2020 een betere bescherming. Zij kunnen de verplichtingen van de verordening afdwingen. In geval van een geschil, kunnen zij gebruik maken van doeltreffende en alternatieve vormen van geschilbeslechting, zoals een interne klachtenbehandeling of via een onafhankelijke belmiddelaar.

*

Everest Advocaten heeft diverse erkend bemiddelaars. Floortje Buyssens is federaal erkend bemiddelaar in handelszaken en bMediator, met een expertise in o.m. contracten, marktpraktijken en e-commerce.  

Voor meer informatie, kan u terecht bij ons kantoor.

 

Door: advocaat Mr. Floortje Buyssens