UBO register

Een register van uiteindelijke begunstigden, genaamd  “UBO register”  is opgericht binnen de FOD Financiën. Vanaf 31 oktober 2018 hebben alle bedrijven, trusts, stichtingen en verenigingen de verplichting om een register bij te houden van hun uiteindelijke begunstigden ( aandeelhouders,  houders van stemrechten ) en hun toezichthouders (bestuurders van VZW’s, managers, fiduciaires …). Deze gegevens dienen regelmatig  meegedeeld te worden aan de FOD Financiën en dit voor het eerst tegen 30 september 2019.

UBO register -  op wie wordt dit toegepast ?

 • De instellingen waarop men mikt zijn de VZW, de stichtingen, de trusts en alle andere vergelijkbare  juridische constructies (bvb. bewindvoering) ;
 • Onder “uiteindelijke begunstigde”, verstaat men ieder persoon die direct of indirect 25 % van de aandelen, stemrechten of aandelen in het kapitaal bezit. Het gebruik van de term “indirect” slaat in voorkomend geval op het feit dat men teruggaat naar de oorsprong van het  bezit tot de aandeelhouder als natuurlijk persoon;
 • Het UBO register spitst zich enkel toe op natuurlijke personen.

 

Welke zijn de concrete verplichtingen van de doelgroepen ?

 • zich ervan te vergewissen dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden up to date en correct is ;
 • het maandelijks communiceren van de informatie aan de FOD Financiën ;
 • het bijwerken van het “anti-witwas beleid” (AML) en het bestuur van  zijn/haar onderneming.

 

Toegang tot de informatie

 • De invoering van het register vindt zijn oorsprong in de legalisatie van de anti-witwaswetgeving, de CFI heeft daar dus vanzelfsprekend toegang toe, evenals de Belgische fiscus ; het is bijgevolg mogelijk toegang te hebben niet alleen tot het geheel van het vermogen van de Belgische uiteindelijke begunstigden, maar eveneens van alle Europese uiteindelijke begunstigden ;
 • De fiscale administratie zal toegang hebben tot deze gegevens ;
 • De verstrekte gegevens zijn bovendien, op schriftelijk verzoek, toegankelijk voor het grote publiek ; Er is echter steeds de mogelijkheid deze toegang te beperken. 
 • De gegevens  worden gedurende 10 jaar bewaard in het Belgisch register.

 

Concrete gevolgen     

 • De overdracht van een verlieslatende onderneming kan nadelige fiscale gevolgen hebben.  Men moet zich voorbereiden op die mogelijkheid ; de belastingdiensten zullen ingelicht worden  van elke  eigendomswijziging.
 • Een uitwisseling van de gegevens van de UBO registers dient om de Belgische fiscus toe te laten kennis te hebben van de wijzigingen in andere landen (bvb. Luxemburg) :
 • Indien u deze reglementering niet toepast, stelt u zich immers bloot aan zware sancties (van 250 EUR tot en met  50.000 EUR)