Domein

Geschillen, bemiddeling en arbitrage

Als ondernemer weet u dat het soms nodig is om rechten af te dwingen via een juridische procedure.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een contractpartner tekort schiet wat betreft zijn contractuele verbintenissen, maar het kan ook gebeuren dat uw contractpartner een heel andere invulling geeft aan het contract dan u voorzag.

Het kan ook gebeuren dat u te maken krijgt met een rechtsopvolger van uw contractpartner, en dat er door de rechtsopvolging een conflict ontstaat. Soms gebeurt het dat een derde uw rechtspositie tracht aan te tasten.

Wanneer u in de internationale handel actief bent, kunnen dergelijke conflicten zich voordoen in het buitenland, en kunt u geconfronteerd worden met buitenlandse rechtbanken, waarbij het geschil volgens een u vreemd recht beslecht wordt.

Het is dan ook van belang om van bij het sluiten van de overeenkomst een kader vast te leggen waarbinnen of volgens hetwelk mogelijke geschillen zullen beslecht worden. Ook dient van bij het begin de nodige aandacht besteed te worden aan het toepasselijke recht.

Everest heeft een internationaal team van personen met verschillende juridische opleidingen en kan zijn cliënten bijstaan in procedures voor rechtbanken, in arbitrages en in bemiddelingen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Voor zover er zich geen probleem van onafhankelijkheid stelt, kunnen advocaten van Everest optreden als arbiters en/of bemiddelaars.

 

Arbitrage en bemiddeling

Arbitrage

Geschillen hoeven niet noodzakelijk via een procedure voor een rechtbank beslecht te worden.

Er zijn alternatieve vormen van geschillenbeslechting zoals arbitrage en bemiddeling (mediatie).

Zeker wanneer u een contract met een buitenlandse partij sluit, zal arbitrage de meest aangewezen geschillenbeslechtingsmethode zijn, omdat zij voor beide partijen de zekerheid inhoudt dat hun geschil niet zal beslecht worden door de overheidsrechtbanken van hun contractpartner maar door een neutrale derde. Daarenboven kunnen de partijen in grote mate zelf bepalen hoe de arbitrage moet worden georganiseerd.

Zo kunnen zij het aantal arbiters vooraf overeenkomen, zelf één of meer arbiters benoemen, de plaats en de taal van de arbitrage in onderling overleg vastleggen en ook het toepasselijk recht overeenkomen.

Everest kan zijn cliënten bijstaan en vertegenwoordigen in nationale en internationale arbitrages in België en in het buitenland.

 

Bemiddeling (mediatie)

Bemiddeling kan complementair met een geschillenbeslechting voor een rechtbank of complementair met arbitrage worden voorzien, maar ook los daarvan.

Ook indien een geschil reeds voor een rechtbank of voor een scheidsgerecht hangende is, kan nog een bemiddeling worden overeengekomen.

Everest beschikt over de nodige deskundigheid om zijn cliënten te helpen een beding op te stellen voor de beslechting van geschillen, dat arbitrage en/of bemiddeling kan omvatten.

Everest kan zijn cliënten bijstaan in bemiddelingen in België en in het buitenland.

 

Geschillen voor rechtbanken

Everest kan eveneens zijn cliënten bijstaan en vertegenwoordigen bij het voeren van een procedure voor de rechtbanken en bij procedures met het oog op het bekomen van begeleidende maatregelen van rechtbanken, zoals een beslag.

Wanneer er een vonnis of arbitrale uitspraak werd bekomen, kan Everest ook helpen bij de tenuitvoerlegging ervan of de aanvechting bij overheidsrechtbanken.