Domein

Geschillen, bemiddeling en arbitrage

Als ondernemer dient u er zich van bewust te zijn dat het soms nodig is om rechten af te dwingen via een juridische procedure.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een contractpartner tekort schiet wat betreft zijn contractuele verbintenissen, maar het kan ook gebeuren dat uw contractpartner een heel andere invulling geeft aan het contract dan u voorzag.

Het kan ook gebeuren dat u te maken krijgt met een rechtsopvolger van uw contractpartner, en dat er door de rechtsopvolging een conflict ontstaat. Soms gebeurt het dat een derde uw rechtspositie tracht aan te tasten.

Wanneer u in de internationale handel actief bent, kunnen dergelijke conflicten zich voordoen in het buitenland, en kunt u geconfronteerd worden met buitenlandse rechtbanken, waarbij het geschil volgens een u vreemd recht beslecht wordt.

Het is dan ook van belang om van bij het sluiten van de overeenkomst een kader vast te leggen waarbinnen of volgens hetwelk mogelijke geschillen zullen beslecht worden. Ook dient van bij het begin de nodige aandacht besteed te worden aan het toepasselijke recht.

Arbitrage en bemiddeling

Arbitrage

Geschillen hoeven niet noodzakelijk via een procedure voor een rechtbank beslecht te worden.

Alternatieve vormen van geschillenbeslechting zijn arbitrage en bemiddeling (mediatie).

Zeker wanneer u een contract met een buitenlandse partij sluit, zal arbitrage de meest aangewezen geschillenbeslechtingsmethode zijn, omdat zij voor beide partijen de zekerheid inhoudt dat hun geschil niet zal beslecht worden door de overheidsrechtbanken van hun contractpartner maar door een neutrale derde. Daarenboven kunnen de partijen in grote mate zelf bepalen hoe de arbitrage moet worden geörganiseerd.

Zo kunnen zij het aantal arbiters vooraf overeenkomen, zelf één of meer arbiters benoemen, de plaats en de taal van de arbitrage in onderling overleg vastleggen en ook het toepasselijk recht overeenkomen.

Bemiddeling

Bemiddeling kan complementair met een geschillenbeslechting voor een rechtbank of complementair met arbitrage worden voorzien, maar ook los daarvan.

Ook indien een geschil reeds voor een rechtbank of voor een scheidsgerecht hangende is, kan nog een bemiddeling worden overeengekomen.

Everest beschikt over de nodige expertise om cliënten te helpen bij het opstellen van een geschillenbeslechtingsclausule, o.m. een arbitrage- en/of bemiddelingsbeding, maar ook bij het voeren van een procedure voor de rechtbanken of voor een scheidsgerecht en bij bekomen van begeleidende maatregelen van rechtbanken (zoals een beslagprocedure, aanstelling van een sequester, ...).

En wanneer er een vonnis of arbitrale uitspraak werd bekomen, kan Everest ook helpen bij de tenuitvoerlegging daarvan.

Voor zover er zich geen probleem van onafhankelijkheid stelt, kunnen advocaten van Everest optreden als arbiter en/of bemiddelaar.