Op 24 mei 2023 werd het nieuwe Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) goedgekeurd. Boek XIX WER regelt de minnelijke invordering van schulden bij betalingsachterstand van consumenten en legt enkele bijkomende verplichtingen op in hoofde van de schuldeiser. De regels zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en nieuwe schulden vanaf 1 september 2023 en op alle invorderingen vanaf 1 december 2023. In B2B-relaties blijft de wet van 2 augustus 2002 van toepassing.

 

Hierna worden enkele krachtlijnen van de nieuwe wet opgesomd.

 

1. Verplichte kosteloze eerste herinnering

Er moet steeds een eerste kosteloze herinnering worden gestuurd naar de schuldenaar. De bewijslast ligt bij de schuldeiser. Vervolgens dient de schuldeiser een termijn van 14 kalenderdagen te respecteren vooraleer hij zich kan beroepen op verwijlintersten of een schadebeding. De eerste ingebrekestelling bevat dus enkel de hoofdsom. Voor een bijkomende herinnering mag daarenboven maximaal 7,50 euro worden aangerekend.

 

2. Verplichte vermeldingen

De eerste kosteloze herinnering is onderhevig aan enkele vormvereisten. Zo moeten volgende zaken expliciet worden vermeld: het te betalen saldo en bedrag van het schadebeding dat bij wanbetaling geëist wordt, de naam en ondernemingsnummer van de onderneming-schuldeiser, een duidelijke beschrijving van het product, de datum en vervaldatum en de termijn waarbinnen de schuld moet worden betaald alvorens kosten en interesten kunnen worden gevorderd.

 

3. Plaffonering

Belangrijk is ook dat de nalatigheidsinteresten worden geplaffoneerd tot de wettelijke interest zoals opgenomen in de Wet van 2 augstus 2002. Op heden bedraagt dit percentage 10,5%. Dit is dus minder dan wat doorgaans werd toegelaten door de rechtspraak.
Ook het eventuele schadebeding wordt beperkt volgens een staffel op basis van de hoofdsom:

 

  • tot 150,00 euro: 20,00 euro;
  • tussen 150,01 euro en 500,00 euro: 30,00 euro + (10% van het factuurbedrag);
  • > 500,01 euro: 65,00 euro + (5% van het factuurbedrag).

De maximum forfaitaire schadevergoeding bedraagt in elk geval 2000,00 euro.

Onrechtmatige bedingen worden voor niet-geschreven gehouden. Het is bijgevolg belangrijk dat uw algemene voorwaarden zijn aangepast aan de nieuwe regels.

 

4. Sanctionering

Het niet-naleven van voormelde bepalingen kan bijzonder verregaande gevolgen hebben. De rechter kan bevelen dat het bedrag dat de schuldeiser heeft ontvangen in strijd met de wetgeving dient te worden terugbetaald aan de schuldenaar.

Daarenboven zijn er ook verschillende boetes die kunnen worden opgelegd bij bepaalde inbreuken. De boetes gaan van 26,00 euro tot 10.000,00 euro tot zelfs 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar.

 

 

 

Het is duidelijk dat heldere en geldige algemene voorwaarden van primordiaal belang zijn voor uw onderneming.

Aarzel niet om ons te contacteren voor de redactie en aanpassing van of advies omtrent uw algemene voorwaarden en overeenkomsten.

 

Myriem EL-KADDOURI, medewerkster van Johan Van Driessche
Associate
Contracten-, aansprakelijkheids- en gezondheidsrecht

Myriem.El-Kaddouri@everest-law.be