Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

 

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

 • Schadedossiers: we bieden u een volledige bijstand, advies en opvolging bij expertises en verdediging in procedures bij schadegevallen, lichamelijke schade, brandschade, bouwschade en verkeersongevallen. Wij staan u ook bij in geschillen met verzekeringsmaatschappijen.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid: verdediging van bestuurders wiens aansprakelijkheid in vraag wordt gesteld, zowel in advies als in procedure; tevens bijstaan van ondernemingen en aandeelhouders die menen dat bestuurders fouten hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie.
 • Overheidsaansprakelijkheid: ook wanneer de overheid in de fout is gegaan, staan wij u bij met advies en zo mogelijk/nodig procedure.
 • Productaansprakelijkheid: wij staan zowel producenten als consumenten bij inzake dossiers van productaansprakelijkheid.
 • Class action claims: wij hebben eveneens ervaring met het instellen van grote schadedossiers met talrijke gedupeerden.

 

Medische aansprakelijkheid

 

Tijdens de voorbije jaren hebben wij ervaring en specialisatie opgebouwd op de volgende domeinen van het medisch recht:

 

Medische aansprakelijkheid
 • Medische fout: is een fout door een medische behandeling door een zorgverstrekker, namelijk een arts, een verpleegkundige of het paramedisch personeel, wanneer een normaal, zorgvuldig en omzichtig zorgverstrekker van dezelfde categorie, geplaatst in dezelfde omstandigheden, deze tekortkoming niet zou hebben begaan.
 • Medische expertise en procedures: we staan u bij tijdens het verloop van een medische expertise en bij procedures om hetzij een fout bij een inspanningsverbintenis hetzij bij een resultaatsverbintenis aan te tonen.
Rechten van de patiënt
 • Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
 • Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar
 • Geïnformeerde toestemming – informed consent
 • Recht op gezondheidstoestandsinformatie
 • Inzage patiëntendossier
Fonds voor medische ongevallen

We geven u een eerste advies over de slaagkansen, we stellen uw dossier samen en we starten de procedure voor u.

De procedure voor het fonds voor medische ongevallen is een alternatieve, minnelijke en snellere procedure, waarbij het slachtoffer of zijn/haar rechthebbenden een vergoeding poogt te bekomen,

 

 • hetzij wanneer de schade is veroorzaakt door een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid bij abnormale schade, bij strikte voorwaarden;
 • hetzij wanneer het feit aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener, wiens burgerlijke aansprakelijkheid niet of niet voldoende gedekt is door een verzekeringsovereenkomst;
 • hetzij wanneer de zorgverlener zijn/haar aansprakelijkheid betwist voor zover de schade ernstig is;
 • hetzij wanneer de verzekeraar van de zorgverlener een voorstel tot vergoeding heeft gedaan, dat het Fonds kennelijk ontoereikend vindt.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid (zowel burgerlijk als vennootschapsrechterlijk)

 

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

Alarmbelprocedure
 • Juridische bijstand aan bestuurders gezien deze, wanneer hun onderneming in financieel moeilijk vaarwater terecht komt, tijdig dienen te reageren. Artikel 2:52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) voorziet zelfs uitdrukkelijk dat wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, het bestuursorgaan moet beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteiten voor een duur van minimum twaalf maanden te vrijwaren. In sommige gevallen moeten de bestuurders bovendien tijdig de alarmbelprocedure opstarten.
Diverse gronden van aansprakelijkheid
 • Van overtredingen van de statuten en/of het WVV, gewone bestuursfouten of overtredingen van de algemene zorgvuldigheidsnorm tot oprichtersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid wegens laattijdige aangifte van het faillissement, aansprakelijkheid wegens fiscale en sociale zekerheidsschulden, aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement en aansprakelijkheid wegens wrongful trading: het gamma aan aansprakelijkheidsgronden jegens een bestuurder is vrij uitgebreid. Wij staan u niet alleen bij en verlenen adviezen hieromtrent, maar wij begeleiden u ook in geval van procedures en dit zowel voor bestuurders als voor schuldeisers die geconfronteerd worden met schade ten gevolge van een ondernemer in moeilijkheden.
 • Naast de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsgronden voorziet ook het Strafwetboek in een aantal strafsancties die verband houden met de insolventie van een vennootschap of met het onvoorzichtig, desgevallend, malafide handelen door een bestuurder. Ook hier kan ons kantoor de nodige bijstand verlenen.

Ons team

Partner

Naima Es-Samri

Partner

Mathieu Baert

Partner

Naima Es-Samri

Naima Es-Samri is actief als advocaat aan de balie te Brussel sinds 2000. Sedert 2018 is zij eveneens advocaat aan de balie te Antwerpen. Zij behaalde een master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve (1998) en studeerde ook aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland).

 

Naima is mede-oprichtster en vennoot van Everest Antwerpen, waar zij haar cliënten assisteert in alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel individueel als collectief, alsook op het gebied van sociale zekerheid.

 

Zij heeft een bijzondere expertise in de diverse aspecten van arbeidsbepalingen, arbeidsovereenkomsten, individueel ontslag, welzijn op het werk, uitzendarbeid, internationale arbeidsovereenkomsten, detachering naar het buitenland, loonbeleid en sociale inspectie. Naima Es-Samri verleent advies, voert onderhandelingen en behartigt geschillen in deze materies.

Partner

Mathieu Baert

Mathieu Baert studeerde in 2015 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Gent. Hij behaalde voorafgaand in 2012 een master in de criminologie. Hij behaalde nadien in 2017 een master in business economics aan de University of Latvia en de Universiteit van Gent. Hij ging aan de slag bij Everest in 2015.

 

Naast zijn brede ervaring in het ondernemingsstrafrecht, het ondernemingsrecht en het strafrecht in het algemeen binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, trekt Mathieu tevens het departement sportrecht binnen Everest.

 

Mathieu werd op 1 juni 2020 aangesteld als academic consultant crime & sport aan de Universiteit van Gent. Daarnaast werkt hij mee aan diverse publicaties inzake sportrecht en zetelt hij als tuchtrechter binnen de Disciplinaire Commissie van Judo Vlaanderen.

Managing associate

Ilse Renders

Senior associate

Sophie Bertouille

Associate

Myriem El-Kaddouri

Junior associate

Telli Nur Akyüz

Managing associate

Ilse Renders

Ilse Renders behaalde in 2008 haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel en studeerde bijkomend een master internationaal en Europees recht (magna cum laude) aan de Universiteit te Tilburg. Daarnaast behaalde zij in 2013 een master-na-master in fiscaal recht (cum laude) aan de Universiteit te Antwerpen. In 2017 behaalde zij tevens het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken en in 2022 behaalde zij het Getuigschrift Supralat: bijstand bij het verhoor.

 

Zij is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 2008 en aan de balie van Antwerpen sinds 2011.

 

Zij sloot zich in 2018 aan bij het Antwerpse kantoor van Everest waar zij voornamelijk actief is in het vastgoedrecht, het (nationaal, internationaal en Europees) ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, procedures en geschillenbeslechting, alsook het strafrecht.

Senior associate

Sophie Bertouille

Sophie Bertouille behaalde haar master in de rechten aan de UC Louvain in 2017 (magna cum laude).

In 2020 behaalde ze tevens een master na master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

Ze is sinds september 2017 ingeschreven aan de balie van Brussel en vervoegde datzelfde jaar het kantoor van Everest Brussel.

 

Sophie is voornamelijk actief in het handels- en vennootschapsrecht.

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands en Engels.

Associate

Myriem El-Kaddouri

Myriem El-Kaddouri studeerde in 2017 met grote onderscheiding af als master in de rechten (Universiteit Gent) en op dezelfde wijze als master in de bedrijfseconomie (Universiteit Gent).

 

In 2019 vervoegde Myriem de Gentse balie en eveneens het Gentse kantoor van Everest.

 

In 2023 behaalde Myriem het attest voor de vakken van het Postgraduaat Gezondheidsrecht- en ethiek met grote onderscheiding (Universiteit Antwerpen).

 

Zij is werkzaam binnen het contractenrecht, (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht.

Junior associate

Telli Nur Akyüz

Mr. Telli Nur Akyüz behaalde in 2021 haar master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de balie van Antwerpen. In 2023 vervoegde zij het kantoor Everest te Antwerpen.

 

Telli Nur Akyüz is voornamelijk actief in het ondernemings-, contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond aansprakelijkheids- of medisch recht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel) of 09/334.94.70 (kantoor Gent).