Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

 

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

 • Schadedossiers: we bieden u een volledige bijstand, advies en opvolging bij expertises en verdediging in procedures bij schadegevallen, lichamelijke schade, brandschade, bouwschade en verkeersongevallen. Wij staan u ook bij in geschillen met verzekeringsmaatschappijen.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid: verdediging van bestuurders wiens aansprakelijkheid in vraag wordt gesteld, zowel in advies als in procedure; tevens bijstaan van ondernemingen en aandeelhouders die menen dat bestuurders fouten hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie.
 • Overheidsaansprakelijkheid: ook wanneer de overheid in de fout is gegaan, staan wij u bij met advies en zo mogelijk/nodig procedure.
 • Productaansprakelijkheid: wij staan zowel producenten als consumenten bij inzake dossiers van productaansprakelijkheid.
 • Class action claims: wij hebben eveneens ervaring met het instellen van grote schadedossiers met talrijke gedupeerden.

 

Medische aansprakelijkheid

 

Tijdens de voorbije jaren hebben wij ervaring en specialisatie opgebouwd op de volgende domeinen van het medisch recht:

 

Medische aansprakelijkheid
 • Medische fout: is een fout door een medische behandeling door een zorgverstrekker, namelijk een arts, een verpleegkundige of het paramedisch personeel, wanneer een normaal, zorgvuldig en omzichtig zorgverstrekker van dezelfde categorie, geplaatst in dezelfde omstandigheden, deze tekortkoming niet zou hebben begaan.
 • Medische expertise en procedures: we staan u bij tijdens het verloop van een medische expertise en bij procedures om hetzij een fout bij een inspanningsverbintenis hetzij bij een resultaatsverbintenis aan te tonen.
Rechten van de patiënt
 • Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
 • Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar
 • Geïnformeerde toestemming – informed consent
 • Recht op gezondheidstoestandsinformatie
 • Inzage patiëntendossier
Fonds voor medische ongevallen

We geven u een eerste advies over de slaagkansen, we stellen uw dossier samen en we starten de procedure voor u.

De procedure voor het fonds voor medische ongevallen is een alternatieve, minnelijke en snellere procedure, waarbij het slachtoffer of zijn/haar rechthebbenden een vergoeding poogt te bekomen,

 

 • hetzij wanneer de schade is veroorzaakt door een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid bij abnormale schade, bij strikte voorwaarden;
 • hetzij wanneer het feit aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener, wiens burgerlijke aansprakelijkheid niet of niet voldoende gedekt is door een verzekeringsovereenkomst;
 • hetzij wanneer de zorgverlener zijn/haar aansprakelijkheid betwist voor zover de schade ernstig is;
 • hetzij wanneer de verzekeraar van de zorgverlener een voorstel tot vergoeding heeft gedaan, dat het Fonds kennelijk ontoereikend vindt.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid (zowel burgerlijk als vennootschapsrechterlijk)

 

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

Alarmbelprocedure
 • Juridische bijstand aan bestuurders gezien deze, wanneer hun onderneming in financieel moeilijk vaarwater terecht komt, tijdig dienen te reageren. Artikel 2:52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) voorziet zelfs uitdrukkelijk dat wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, het bestuursorgaan moet beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteiten voor een duur van minimum twaalf maanden te vrijwaren. In sommige gevallen moeten de bestuurders bovendien tijdig de alarmbelprocedure opstarten.
Diverse gronden van aansprakelijkheid
 • Van overtredingen van de statuten en/of het WVV, gewone bestuursfouten of overtredingen van de algemene zorgvuldigheidsnorm tot oprichtersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid wegens laattijdige aangifte van het faillissement, aansprakelijkheid wegens fiscale en sociale zekerheidsschulden, aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement en aansprakelijkheid wegens wrongful trading: het gamma aan aansprakelijkheidsgronden jegens een bestuurder is vrij uitgebreid. Wij staan u niet alleen bij en verlenen adviezen hieromtrent, maar wij begeleiden u ook in geval van procedures en dit zowel voor bestuurders als voor schuldeisers die geconfronteerd worden met schade ten gevolge van een ondernemer in moeilijkheden.
 • Naast de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsgronden voorziet ook het Strafwetboek in een aantal strafsancties die verband houden met de insolventie van een vennootschap of met het onvoorzichtig, desgevallend, malafide handelen door een bestuurder. Ook hier kan ons kantoor de nodige bijstand verlenen.

 

 

Meer weten over ons uitgebreid dienstenaanbod?  Klik hieronder:

 

Ons team

Partner

Kristiaan Markey

Partner

Naima Es-Samri

Partner

Joris Deene

Partner

Kristiaan Markey

Kristiaan Markey studeerde in 1984 af als licentiaat in de rechten aan de KUL en in 1985 als licentiaat criminologie aan de RUG, telkens met onderscheiding en is sinds 1984 advocaat aan de balie van Gent.

 

Als advocaat behandelt Kristiaan in het Gentse kantoor van Everest vooral dossiers betreffende medisch recht en medische aansprakelijkheid, bank- en financieel recht, het burgerlijk recht (aansprakelijkheid – lichamelijke schade verkeer, huur- en erfrecht) en het handelsrecht (publiciteit – insolventie – invordering facturen).

Hij is ook curator over onbeheerde nalatenschappen en lasthebber ad hoc voor vennootschappen in strafrechtelijke procedures.

 

Kristiaan was in 2019-2020 Stafhouder van de Gentse Orde van Advocaten en is tot op heden lid van de Algemene Vergadering van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB).

Partner

Naima Es-Samri

Naima Es-Samri is actief als advocaat aan de balie te Brussel sinds 2000. Sedert 2018 is zij eveneens advocaat aan de balie te Antwerpen. Zij behaalde een master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve (1998) en studeerde ook aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland).

 

Naima is mede-oprichtster en vennoot van Everest Antwerpen, waar zij haar cliënten assisteert in alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel individueel als collectief, alsook op het gebied van sociale zekerheid.

 

Zij heeft een bijzondere expertise in de diverse aspecten van arbeidsbepalingen, arbeidsovereenkomsten, individueel ontslag, welzijn op het werk, uitzendarbeid, internationale arbeidsovereenkomsten, detachering naar het buitenland, loonbeleid en sociale inspectie. Naima Es-Samri verleent advies, voert onderhandelingen en behartigt geschillen in deze materies.

Partner

Joris Deene

Joris Deene studeerde in 2002 af met grote onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij volgde in 2004 een postgraduaat international copyright aan de Universiteit Amsterdam (IVIR).  Joris was onderzoeker bij het Centrum Jurist & Informatica van de Universiteit Gent (2004-2010) en is er thans gastdocent inzake auteursrecht en nieuwe technologieën.

 

Joris is lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom die de Belgische minister voor Economie adviseert over intellectuele eigendomsrechten. Hij is tevens derde beslisser voor .be-domeinnaamgeschillen bij CEPANI.

 

Joris Deene is vennoot bij Everest Gent en is gespecialiseerd in ICT-recht, intellectuele eigendom en privacyrecht. Hij is de auteur van tientallen bijdragen en artikels en een veelgevraagd spreker op seminaries en conferenties over deze onderwerpen.

Managing associate

Louis Volcke

Managing associate

Ilse Renders

Associated partner

Mathieu Baert

Senior associate

Sophie Bertouille

Junior Associate

Maureen Martins

Junior Associate

Myriem El-Kaddouri

Managing associate

Louis Volcke

Louis Volcke behaalde in 2008 met onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent. In 2011 slaagde hij met grote onderscheiding voor de postacademische opleiding vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk aan het Studiecentrum Vastgoed- en Financieel Recht te Gent. In 2013 volgde hij de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven.

 

Louis is advocaat sinds 2008. Sedert september 2014 treedt hij tevens op als curator van gefailleerde ondernemingen. Vanuit het kantoor van Everest Gent, is hij voornamelijk actief binnen het contracten- en ondernemingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het faillissementsrecht.

 

Hij wordt geconsulteerd voor het verlenen van adviezen, het opmaken of bijwerken van overeenkomsten en het voeren van minnelijke onderhandelingen. Tevens vertegenwoordigt hij zijn cliënteel bij procedures voor rechtbanken en administratieve instanties, als eiser of als verweerder. Door de rechtbank wordt Louis Volcke geregeld aangesteld als curator van gefailleerde ondernemingen.

Managing associate

Ilse Renders

Ilse Renders behaalde in 2008 haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel en studeerde bijkomend een master internationaal en Europees recht (magna cum laude) aan de Universiteit te Tilburg. Daarnaast behaalde zij in 2013 een master-na-master in fiscaal recht aan de Universiteit te Antwerpen. In 2017 behaalde zij tevens het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.

 

Zij is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 2008 en aan de balie van Antwerpen sinds 2011.

 

Zij sloot zich in 2018 aan bij het Antwerpse kantoor van Everest waar zij voornamelijk actief is in het (nationaal, internationaal en Europees) ondernemingsrecht, handels- en vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht, contractenrechten, arbitrageprocedures (in het bijzonder in de diamantsector), procedures en geschillenbeslechting en vastgoedrecht.

Associated partner

Mathieu Baert

Mathieu Baert studeerde in 2015 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Gent. Hij behaalde voorafgaand in 2012 een master in de criminologie. Hij behaalde nadien in 2017 een master in business economics aan de University of Latvia en de Universiteit van Gent. Hij ging aan de slag bij Everest in 2015.

 

Naast zijn brede ervaring in het ondernemingsstrafrecht, het ondernemingsrecht en het strafrecht in het algemeen binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, trekt Mathieu tevens het departement sportrecht binnen Everest.

 

Mathieu werd op 1 juni 2020 aangesteld als academic consultant crime & sport aan de Universiteit van Gent. Daarnaast werkt hij mee aan diverse publicaties inzake sportrecht en zetelt hij als tuchtrechter binnen de Disciplinaire Commissie van Judo Vlaanderen.

Senior associate

Sophie Bertouille

Sophie Bertouille behaalde haar master in de rechten aan de UC Louvain in 2017 (magna cum laude).

In 2020 behaalde ze tevens een master na master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

Ze is sinds september 2017 ingeschreven aan de balie van Brussel en vervoegde datzelfde jaar het kantoor van Everest Brussel.

 

Sophie is voornamelijk actief in het handels- en vennootschapsrecht.

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands en Engels.

Junior Associate

Maureen Martins

Maureen heeft een Europees drietalig (Frans, Engels, Spaans) diploma van licentiaat in de rechten van de Université Catholique de Lille (Campus van Parijs), een LL.M in internationaal handelsrecht van de Universiteit van Westminster in Londen met distinction en een professionele master 2 in arbitrage en internationaal handelsrecht van de Universiteit van Parijs 1 Panthéon-Sorbonne.

 

Na verschillende stages, behaalde Maureen een master in Belgisch recht aan de Université Libre de Bruxelles cum laude alvorens in 2019 toe te treden tot de balie van Brussel.

 

Maureen is gespecialiseerd in het nationaal en internationaal handelsrecht en arbitrage.

 

Ze heeft ook een universitair diploma als jurist-vertaler in het Spaans.

Junior Associate

Myriem El-Kaddouri

Myriem El-Kaddouri studeerde in 2017 met grote onderscheiding af als master in de rechten (Universiteit Gent) en op dezelfde wijze als master in de bedrijfseconomie (Universiteit Gent).

 

In 2019 vervoegde Myriem de Gentse balie en eveneens het Gentse kantoor van Everest.

 

Zij is werkzaam binnen het ruime ondernemingsrecht, in het bijzonder in het contractenrecht, (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond aansprakelijkheids- of medisch recht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel) of 09/334.94.70 (kantoor Gent).